Search results

  Congratulations! Your protein is an helicase

  query ['SF2']
  WSKEDFPWSGKVKHVLRDVFKLQKFRPLQLETVNATMARKDIFLVMPTGGGKSLCYQLPA
  LCSDGFTLVICPLISLMEDQLMVLQQLGISATMLNSSSSKEHVKCVHTEMMNKNSHLKLI
  YVTPEKIAKSKMFMSRLEKAYEAGRLTGVAVDEVHCCSQWGHDFRPDYKALGILKRQFPN
  ISLIGLTATATNHVLKDAQKILCVEKCLTFTASFNRPNLYYEVRQKPSSAEDFIENIANL
  INGRYKGKSGIIYCFSQKDSEQVTISLQKLGVRAGTYHANMEPEDRTKVHTQWSANELQV
  VVATVAFGMGIDKPDVRFVIHHSMSKSMENYYQESGRAGRDDWRADCILYYGFGDIFRIS
  SMVVMENVGQQKLYEMVSYCQNISKCRRALIAQHFD
  
  • TGGGKSLCYQLPAL [(47, 61)]
  • GVAVDEVHCCS [(147, 158)]
  • LGISATM..IGLTATA [(86, 93), (183, 190)]
  • IIYCFSQK [(250, 258)]
  • VVVATVAFGMGIDKPDVRFV [(299, 319)]
  • SGRAGR [(334, 340)]